Happy 80s birthday October 23rd

Happy birthday October 23rd- Pele Pele (78) Weird Al Yankovic Weird Al Yankovic (59) Ryan Reynolds…